0
Вашите поръчки


ДОСТАВКА НА СТОКА


1) доставя за сметка на Купувача заявената стока до адреса, който Купувачът е посочил в Заявката.

2) Доставчикът доставя заявената от Купувача стока, съобразно уговорените асортимент, количество, качество, опаковка и цена.

3) Приема се, че Доставчикът е изпълнил Заявката, когато:
 - Е доставил заявената стока до посочения от Купувача адрес;
 - Доставената стока отговаря на уговорените асортимент, количество, качество, опаковка и цена;
 - За доставката е съставен касов бон и товарителница. 
 - При предаване на стоката,клиентът или трето лице подписват придружаващите пратката документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявката, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен и условия за предаване на стоката в този срок, „Класа“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

4) Когато Доставчикът не е в състояние да изпълни частично или изцяло Заявка на Купувача, Доставчикът е длъжен в срок до 3 (три) работни дни от приемането на Заявката да уведоми за това Купувача и по възможност да съгласува с него нова Заявка, която може да бъде изпълнена. В случай че Доставчикът и Купувачът не успеят да съгласуват нова Заявка, се счита, че старата Заявка е анулирана и Доставчикът няма задължение и отговорност за доставка по нея.